Obchodne podmienky

 VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
E-SHOPU www.intersad.sk

Článok I
Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú práva a povinnosti spoločnosti JV INTERSAD, spol. s r.o. ,  so sídlom Na pažiti 6/D, 900 21 Svätý Jur, Slovenská republika, IČO: 17 638 348,  zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. : 13528/B, (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.intersad.sk (ďalej len „intersad.sk") a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva"). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany").
 2. Tieto VOP platia na území Európskej únie pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „E-obchod") na intersad.sk.
 3. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na intersad.sk.
 4. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 5. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, príslušnými ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov .
 6.  Ustanovenia VOP a zákonov upravujúcich práva spotrebiteľa sa nevzťahujú na Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ podľa zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov alebo ktorý nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby. Tejto osobe neprináležia práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov. Zodpovednosť za vady tovaru a vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ sa v tomto prípade riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky.
 7. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostávajú týmito VOP nedotknuté.
 8. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná alebo zaevidovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-obchodu na intersad.sk.
 9. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-obchodu na intersad.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom E-obchodu.
 10. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na intersad.sk.
 11. Orgán dozoru nad činnosťou Predávajúceho:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5
820 07 Bratislava 27
 
Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich:

JV INTERSAD s.r.o
e-mail: obchod@intersad.sk
telefón: 02/44 97 0330
poštová adresa: JV INTERSAD s.r.o., Na pažiti 6d, 900 21 Svätý Jur,
Bankové spojenia: TATRA BANKA a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0900 0000 0051 9472 0235 
 
Článok II
  Objednávka
 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie registračného formulára. Na to, aby bolo Kupujúcemu umožnené nakupovať v elektronickom obchode, je potrebné najskôr sa zaregistrovať alebo vyplniť evidenčný formulár zákazníka (bez registrácie)  v databáze elektronického obchodu – E-obchodu.
 2. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.
 3. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.
 4. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme Predávajúceho označené ako „potvrdenie objednávky“.  
 5. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o  podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné údaje.
 6. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému Predávajúceho, ktoré Kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky, takéto Oznámenie má len informatívny charakter , ktorý má za účel informovať Kupujúceho o obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu Kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
 7. Predávajúci je povinný zaslať Kupujúcemu potvrdenie o uzavretí zmluvy a potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho, a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na obchod@intersad.sk.
 8. Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:                                                                                                                                        8.1. Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno a meno a priezvisko štatutárneho zástupcu alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefón a e-mailová adresa);                                                                                                                                                                                   8.2. Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho názov;                                                                                                                              8.3  Množstvo objednávaného tovaru;
 9. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci v takom prípade bude kontaktovať Kupujúceho a vyzve ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.


Článok III
Storno objednávky
 1. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.
 2. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky Predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší, toto však neplatí ak už bola objednávka vyexpedovaná od Predávajúceho Kupujúcemu. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky Predávajúci neúčtuje Kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky, ale to len v tom prípade ak objednávka neopustila sklad Predávajúceho - (zásielka sa nachádza u prepravcu). V tomto prípade, má Predávajúci nárok na náhradu výdavkov, ktoré musel vynaložiť na prepravu. V lehote 7 dní od platného zrušenia objednávky, ktorá bola vyexpedovaná, Kupujúci doručí tovar na svoje náklady Predávajúcemu v nepoškodenom stave, pričom v prípade úhrady na dobierku, resp. Platbou vopred Predávajúci po obdržaní vráteného tovaru sa zaväzuje vrátiť kúpnu cenu Kupujúcemu po odrátaní nákladov na vyexpedovanie a prepravu tovaru.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
  3.1. V prípade objednávky na dobierku v prípade, že objednávku nebolo možné záväzne  potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily  atď.)                                                                                                                                                                                                   3.2. Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci je povinný bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 15-ich dní odo dňa zistenia vyššie uvedených skutočností Predávajúcim, vrátená, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 
Článok IV
                      Práva a povinnosti Predávajúceho
 1. Predávajúci je povinný :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            dodať  tovar podľa objednávky potvrdenej Predávajúcim Kupujúcemu v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   odovzdať Kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).                                                                                                                                                                            
 2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od Kupujúceho za dodaný tovar.
Článok V
                      Práva a povinnosti Kupujúceho
 
 1. Kupujúci je povinný:
 • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 • zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane  nákladov na dodanie tovaru,
 • nepoškodzovať dobré obchodné meno Predávajúceho,
 • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej  osoby.
 
          Deň prevzatia tovaru  Kupujúcim sa považuje za jeho  dodanie.

      2.  Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní
           objednávky.
 
Článok  VI
Spôsob platby a dopravy
 1. Spôsob platby – objednávky z internetového obchodu je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:
 • Platba v hotovosti – za tovar sa zaplatí pri jeho prevzatí pri možnosti vyzdvihnutia tovaru osobne.
 • Platba dobierkou – celková suma bude uhradená pri preberaní zásielky (spoplatnená služba podľa cenníka kuriérskej služby).
 • Zálohová platba – tovar bude odoslaný po pripísaní peňazí na účet alebo po zaslaní potvrdenia o prevode, t.j. výpisu z internetbankingu alebo naskenovaného potvrdenia z banky.
 • Platba na účet TatraPay.
 1. Spôsob a cena dopravy – objednaný tovar sa doručuje nasledovnými spôsobmi do Slovenskej  republiky:
 • Osobný odber
          - tovar je možné odobrať osobne v predajni na adrese : Na pažiti 6/D, 900 21 Svätý Jur, Slovensko počas otváracích hodín: pondelok-piatok
            7,00 hod. – 15,30 hod.,
 výnimočne aj v inej dobe po telefonickom alebo osobnom dohovore
          - po skompletizovaní objednávky bude Kupujúci informovaný, kedy si môže vyzdvihnúť objednaný tovar počas otváracích hodín
          - tovar bude pripravený po dobu 5 pracovných dní, následne bude objednávka stornovaná
 • Kuriérom                                                                                                                                                                                                                                            tento spôsob dopravy je zabezpečený  Slovenskou poštou alebo kuriérskou službou                                                                                                       - cena dopravy sa vypočítava automaticky, zobrazuje sa pri výbere spôsobu dopravy a je za celú objednávku, cena sa odvíja do hmotnosti objednaného tovaru, adresy doručenia a sumy faktúry bez DPH                                                                                                                                - tovar bude zaslaný ihneď po skompletizovaní na adresu, ktorú Kupujúci uviedol ako dodaciu adresu v objednávke.

Článok VII
Dodacie podmienky
 1. V prípade, ak si Kupujúci vybral doručenie kuriérom,  tovar elektronicky objednaný prostredníctvom E-obchodu  Predávajúci odošle Kupujúcemu podľa dostupnosti jednotlivých druhov tovaru a prevádzkových možností Predávajúceho v čo najkratšom termíne, najneskôr do 30 pracovných dní od dňa, keď Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky Kupujúceho, a to na miesto dodania uvedené v elektronickej objednávke tak, aby bol tovar doručený Kupujúcemu najneskôr do 40 dní odo dňa, keď Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky Kupujúceho. Bez ohľadu na lehotu uvedenú v predchádzajúcej vete je Predávajúci oprávnený pri vybranom tovare uviesť inú dobu doručenia s ohľadom na špecifickosť a dostupnosť daného tovaru.
 2. Predávajúci Kupujúceho informuje o odoslaní tovaru elektronickou poštou (e-mailom) na e-mailovej adrese, ktorú Kupujúci uviedol v elektronickej objednávke. Status elektronickej objednávky si môže Kupujúci zároveň kedykoľvek skontrolovať po prihlásení sa v systéme E-obchodu.
 3. Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke. Kuriérska služba bude telefonicky kontaktovať Kupujúceho pred dodaním tovaru Kupujúcemu a záväzne si s ním dohodne presný čas dodania tovaru Kupujúcemu. V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci.
 4. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť Predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo.
 5. V prípade, ak si Kupujúci vybral  osobné prevzatie  je Kupujúci  povinný prevziať tovar na mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky Kupujúceho Predávajúcim.
 6. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany Predávajúceho, Predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom Predávajúci vydá Kupujúcemu potvrdenie.
 7. V prípade, ak Kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii objednávky alebo jednostranne predĺženej Predávajúcim, je Predávajúci oprávnený účtovať Kupujúcemu skladné vo výške 5 € za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 10 dní odo dňa, keď bol Kupujúci povinný tovar prevziať, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za dohodnutý tovar zaplatená Kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný Kupujúci zaplatiť Predávajúcemu.
 8. Predávajúci je oprávnený vyzvať Kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.  Ak Kupujúci obratom neodmietne výzvu, Predávajúci bude považovať  výzvu za prijatú s právom tovar dodať. 
 9. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach Predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.
 10. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky Predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú  inak.
 11. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal bezprostredne pri jeho prevzatí/ doručení. V prípade, že Kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí Kupujúcim je tento povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného Predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať Kupujúcemu nový tovar.
 12. Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou Predávajúceho. Prepravca je povinný odovzdať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.
 13. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru Predávajúcim v lehote uvedenej v týchto VOP odstúpiť od kúpnej zmluvy a Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho určený Kupujúcim.
 14. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom. Tam kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.
 15. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

Článok VIII
Cenové podmienky
 
 1. Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom intersad.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.
 2. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve  podľa cenníka Predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby v určenej prevádzke Predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru (spoplatnená služba podľa cenníka kuriérskej služby), dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby (spoplatnená služba podľa cenníka kuriérskej služby), platbou bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.
 3. V prípade, ak Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
 4. V prípade, ak Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
 5. V prípade, ak Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný Kupujúci zaplatiť Predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.
 6. V prípade, ak Kupujúci nezaplatí Predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný Kupujúci zaplatiť Predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.
 7. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak, na akciový tovar sa neposkytuje už žiadna zľava-y.
 8. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na intersad.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na intersad.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na intersad.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0 EUR" alebo "1 EUR", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 
Článok IX
Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
 
 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od Predávajúceho alebo dopravcu, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a Kupujúci tovar neprevezme.

Článok X
Záručné podmienky a záručná doba
 1. Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu.
 2. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený.
 3. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Servisné miesto  pre záručný a pozáručný servis je v sídle predávajúceho.
 4. Reklamácie sa vybavujú podľa platného Reklamačného poriadku, ktorý je  zverejnený na internetovej stránke Predávajúceho: www.shop.intersad.sk. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").
 5. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

Článok XI
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia
 1. Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.
 2. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, covid, zmeny v legislatíve a iné.
 3. V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 tohto článku sú Zmluvné strany povinné vzájomne  si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.
 4. Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

Článok XII
Odstúpenie od kúpnej zmluvy
 
 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v zmysle a z dôvodov uvedených v týchto VOP alebo zo zákonom stanovených dôvodov.
 2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy :
           2.1. Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak
                  už Kupujúci prevzal tovar) do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
           2.2. Tovar na vrátenie musí byť:
                  a) nepoškodený,
                  b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...),
                  c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.
           2.3. Ak sa Kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa tohto článku VOP je povinný:
                  a) kontaktovať Predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum
                      kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,
                  b) zaslať tovar naspäť na adresu Predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas
                      prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za
                      prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
                  c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).
           2.4. Po splnení podmienok podľa tohto článku VOP a po obdržaní vráteného tovaru je Predávajúci povinný:
                  a) prevziať tovar naspäť,
                  b) vrátiť Kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem
                      poplatku za dopravu.
          2.5. V prípade nesplnenia niektorej z podmienok tohto článku VOP nebude Predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a
                 tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.
        
      3. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na spotrebiteľské zmluvy uzavreté v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 102/2014 Z.z. 
 
Článok XIII
Spotrebiteľské zmluvy, poučenie o práve odstúpiť od zmluvy a odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy
 
 1. V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená s Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle Zákona 102/2014 Z.z. , s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete E-obchod ) ) a v prípade, ak Predávajúci včas a riadne poskytol Kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), Kupujúci ako spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu v zmysle ustanovenia § 7 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy odstúpiť do  14 (slovom: štrnástich) dní od prevzatia tovaru. V zmysle § 7 odsek 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa sa tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 1. V prípade, ak Predávajúci poskytol Kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1 tohto článku týchto VOP, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 (slovom: štrnástich) dňoch odo dňa, keď Predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. Ak Predávajúci neposkytol Kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa ani v dodatočnej lehote podľa predchádzajúcej vety, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1 tohto článku týchto VOP. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 2. Kupujúci ako spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
  a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 1. Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť Predávajúcemu alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na korešpondenčnú adresu Predávajúceho, t.j. na adresu Na pažiti 6/D, 900 21 Svätý Jur.
 2. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet Kupujúceho, vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ako aj všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Kupujúci a Predávajúci sa môžu dohodnúť na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 3. Kupujúcim môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa, resp. podľa tohto článku týchto VOP u Predávajúceho niektorým z nasledovných spôsobov:
a) v listinnej podobe, t.j. formou doporučeného listu adresovaného na korešpondenčnú adresu Predávajúceho, t.j. na adresu Na pažiti 6/D, 900 21 Svätý Jur alebo
b) zaslaním správy elektronickej pošty obchod@intersad.sk elektronickej pošty Predávajúceho
c) v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči.
          7.  Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v
               posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa.
          8.  Pri pochybnostiach o doručení sa Kupujúcim odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného
    použitému spôsobu doručovania, ak Kupujúci vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú Kupujúcemu Predávajúcim v súlade s § 3
    ods. 1 písm. b) až d) Zákona o ochrane spotrebiteľa alebo na adresu, ktorej zmena bola Kupujúcemu náležite oznámená Predávajúcim po
    uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať Predávajúcemu z dôvodov
    uvedených v § 34 ods. 2 písm. a), b) a d) zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
    neskorších predpisov, oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania Predávajúcemu na adresu podľa
    prvej vety.  
                                                                                                                                                                                                                                    9. Ak Kupujúci riadne a včas odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej Kupujúci
    odstúpil. Od Kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady
    nákladov a platieb uvedených v § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy
    poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

10. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša Kupujúci

 
Článok XIV
Práva a povinnosti Zmluvných strán pri odstúpení od zmluvy Kupujúcim
 1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Kupujúci a Predávajúci sa môžu dohodnúť na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 2. Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.
 3. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.
 4. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Predávajúci môže navrhnúť, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na korešpondenčnú adresu Predávajúceho, t.j. na adresu Na pažiti 6/D, 900 21 Svätý Jur .
 5. Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru.

Článok XV
Ochrana osobných údajov
 
 1. Vykonaním objednávky na intersad.sk Kupujúci poskytuje v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) v platnom znení Predávajúcemu osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo a emailová adresa, za účelom vykonania platnej objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy s Predávajúcim, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi Zmluvnými stranami. Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov Predávajúceho, a to najmä Slovenskej pošte alebo kuriérskej spoločnosti. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov. Iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa). Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať Predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
 2. Osobné údaje  bude Predávajúci spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi.
 3. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.
 4. Zásady ochrany osobných údajov a informácie o ochrane osobných údajov na marketingové účely sú zverejnené na stránke www.shop.intersad.sk. Kupujúci v prípade, že neoznačí ikonku o tom, že sa so Zásadami o ochrane osobných údajov oboznámil, nemôže si tovar objednať.
 

Článok XVI
Riešenie sporov a Alternatívne riešenie sporov
 1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe kúpnej zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, budú prednostne riešiť formou dohody zmluvných strán.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že príslušným na riešenie sporov bude všeobecný súd na území Slovenskej republiky.
 3. Rozhodným hmotným a procesným právom je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z VOP, zmluvy alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov z dodávok tovaru budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike podľa práva SR.
 4. V prípade, že Kupujúcim je spotrebiteľ a tento nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“).                                                                                                                                                                                       
a) Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je
    možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32,
    poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená
    právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej
    republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-
    spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov
    sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho
    spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu
    /consumers/odr/ .
b) Návrh Kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení
    spotrebiteľských sporov obsahovať:
                       1. meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
                       2. presné označenie Predávajúceho
                       3. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností
                       4. označenie, čoho sa Kupujúci ako spotrebiteľ domáha,
                       5. dátum, kedy sa Kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu 
                           priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný,
                       6. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd
                           alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu
                           spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

            Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je Kupujúcemu k dispozícii na stiahnutie na stránke Predávajúceho intersad.sk a ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s ) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.
Článok XVII
Záverečné ustanovenia
 1.  Predávajúci je oprávnený uschovať a archivovať vzájomnú dokumentáciu a zmluvu v elektronickej forme spolu s príslušnými VOP po dobu 5 rokov. Archivovaná zmluva nie je dostupná Kupujúcemu. Na uzatvorenie zmluvy je ponúkaný slovenský jazyk. Kupujúci je oprávnený podstatné náležitosti zmluvy v elektronickej podobe reprodukovať v súlade s právnymi predpismi. Zmluva sa uzatvára na dobu do vysporiadania záväzkov strán zo zmluvy, resp. na dobu do okamihu jej zrušenia postupom podľa zmluvy, VOP a právnych predpisov. Minimálna dĺžka trvania záväzkov Kupujúceho spotrebiteľa zo zmluvy je určená právnymi predpismi SR, VOP a zmluvou.
 2. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných Kupujúcemu platí, že ak Predávajúci neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy ( e-mailu alebo sms správa ) na poskytnutú e-mailovú adresu, resp. telef. číslo Kupujúceho ( mobil ), považuje sa táto správa ( e-mail alebo sms správa ) za doručenú na ďalší deň od jej odoslania, ak kogentné právne predpisy neustanovujú inak. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných Predávajúcemu (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie Predávajúci nepotvrdí Kupujúcemu spätnou e-mailovou správou. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia zmluvnou stranou. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby. Je výlučným oprávnením Predávajúceho rozhodnúť akou formou a v ktorých prípadoch touto formou bude komunikovať s Kupujúcim ( sms alebo e-mail alebo iný vhodný spôsob).
 3. Pri nákupe tovaru na intersad.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.
 4. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na intersad.sk.
 5. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.
 6. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na intersad.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
 7. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z intersad.sk.
 8. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na intersad.sk.
 9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.
 10. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP a/alebo zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy / VOP. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia tejto zmluvy.
 11. VOP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Vykonaním registrácie, ako aj zaslaním objednávky a odkliknutím súhlasu so znením VOP na intersad.sk pri ukončení procesu objednávania Kupujúci potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie o práve Kupujúceho odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z., že sa oboznámil a súhlasí s VOP, reklamačným poriadkom považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu.
 12. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Všeobecných obchodných podmienok.
 13. VOP v tomto znení sú zverejnené a platné od 02.01.2023 a použijú sa na objednávky doručované cez nákupný portál po tomto dátume.
 14. Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s VOP Predávajúceho.

V Svätom Jure,
Dňa:  02.01.2023
 
Prihláste sa do newslettera Len užitočné informácie pre vašu záhradu