Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 
Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku
 
v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 
Predávajúci:
Obchodné meno:     JV INTERSAD, spol. s. r. o.
Sídlo:                        Na pažiti 6/D, 900 21 Svätý Jur, Slovenská republika,
IČO:                          17 638 348 
IČ DPH :                   SK2020359077
Telefón:                     0905 937 195
E-Mail:                      obchod@intersad.sk
 
 
 
Kupujúci:
Meno a priezvisko:..........................................................................
Ulica a číslo:....................................................................................
Mesto:.............................................................................................
PSČ:...............................................................................................
Telefón: ..........................................................................................
E-Mail: ............................................................................................
 
Týmto Vám oznamujem, že ako kupujúci odstupujem od kúpnej zmluvy  uzavretej dňa................

Predmetom zmluvy bol........................................................................................(špecifikácia tovaru).

Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky: ....................
Tovar mi bol doručený dňa :
Číslo faktúry: ........................................................
Žiadam preto o vrátenie plnej / čiastočnej hodnoty faktúry a to na účet................................................................................................................
Ako kupujúci sa zaväzujem bezodkladne, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť tovar v nepoškodenom stave.

 
V ............................dňa.......................
 
 
Prihláste sa do newslettera Len užitočné informácie pre vašu záhradu